Sportovní areál > Lezecká stěna > Zásady lezení

Zásady lezení

Každý návštěvník je povinen dodržovat zejména tyto základní zásady a pravidla bezpečného volného lezení a sportovních aktivit v lezecké aréně:

- Dodržovat zásady bezpečného volného lezení. Návštěvník je povinen se před lezením navázat na jistící lano, a to uzlem dle norem UIAA – vůdcovský - protisměrný osmičkový. Je zakázáno navazovat se na lano pomocí karabiny a dračí smyčky.

- Při lezení se bezpečně jistit. Je zcela zakázáno sólové lezení. Tzv. bouldering (sólové lezení bez navázání na lano) je provozovatelem povoleno výhradně na boulderingové stěně, pod níž je instalováno dopadliště.

- Při lezení je zakázáno vynechávat jistící body, návštěvník je povinen zapnout jistící bod nejpozději ve výši svého pasu.

- Je zakázáno při výstupu odbočit z linie zvolené cesty, pokud by tím jakkoliv omezil ostatní účastníky lezení na stěně. Na jedné výstupové linii je zakázané současné lezení dvou či více lezců. Je přísně zakázáno jištění dvou lezců najednou ve stejné karabině postupového a koncového jištění.

- Druholezec je povinen lézt na laně, které je vedeno skrz postupová jištění, která musí během lezení odepínat a ukončit výstup v místě, kde bude jištěn minimálně přes dvě postupová nebo koncová jištění.

- Jistič je povinen věnovat se činnosti jištění s nepřetržitou pozorností, a to po celou dobu výstupu i sestupu (spouštění) jištěné osoby, je povinen povolovat či dobírat lano takovým způsobem, aby minimalizoval délku případného pádu jištěné osoby, je povinen zachytit pád jištěné osoby tak, aby nedošlo ke zranění prvolezce či ostatních návštěvníků či třetích osob, nebo aby nedošlo k poškození stěny, postupového jištění či jiných horolezeckých pomůcek.

- Je zakázáno dobírání v jistícím bodě, nácvik stavění apod. Spouštění jištěné osoby musí probíhat plynule a takovým způsobem, aby nebyli ohroženi další návštěvníci či osoby pohybující se v prostoru stěny.

- Je zakázáno zdržovat se v prostoru pod stěnou, pokud nejde o osoby, které právě lezou či jistí jinou osobu.

- Je zakázáno upravovat stávající cesty, toto je možné pouze na základě předchozího souhlasu odborného dohledu (služby).

- Každý návštěvník je povinen ohlásit odbornému dozoru – službě neprodleně jakékoliv zjištěné technické závady na lezecké stěně včetně uvolněného chytu, jistícího prostředku a na tuto skutečnost upozornit i jiného návštěvníka, který má záměr do narušené cesty nastoupit.

- Každý návštěvník je povinen chovat se tak, aby neohrožoval či neomezoval ostatní návštěvníky, v případě výskytu úrazu je povinen poskytnout zraněnému první pomoc a neprodleně přivolat lékaře či odborný dozor, který jej přivolá.

- Odborný dozor – služba má k dispozici lékárničku pro poskytnutí první pomoci, odborný dozor je povinen zaznamenat vzniklý úraz do knihy úrazů včetně poznamenání údajů případných svědků vzniku úrazu.

- Každý návštěvník, který zjistí porušování zásad bezpečného lezení a sportovních aktivit v lezecké aréně, je povinen porušující osobu upozornit na povinnost dodržování pravidel bezpečnosti, v případě, že toto upozornění nepovede k nápravě, je povinen upozornit na toto jednání odborný dozor – službu.

- Neúměrně dlouhé pády (na „efekt“) nejsou povoleny.

- Dodržovat pokyny uvedené v prostoru lezecké stěny (zejména kontrola délky lan, dodržování zákazů vstupu, používání samojistící brzdy, atd.)

- Rodiče zodpovídají za své děti během celé návštěvy na lezecké stěně.

- Každý návštěvník zodpovídá za svůj lezecký materiál (sedák, lano, jistící prostředek, atd.)

               Ve Šluknově dne  1. 11. 2017

                                                                                                                                  

                                                                                                                                   Mgr. Bc. Rudolf Sochor

                                                                                                                                               ředitel školy