Sportovní areál > Lezecká stěna > Provozní řád

Provozní řád

 

A) OBECNÉ INFOMRMACE K PROVOZU

1. Všichni návštěvníci lezecké stěny berou na vědomí, že sportovní aktivitu volného lezení provozují na vlastní odpovědnost a nebezpečí a potvrzují, že jsou si plně vědomi všech nebezpečí vyplývajících z provádění volného lezení na lezeckých stěnách. Všichni návštěvníci berou na vědomí, že aktivita volného lezení a jištění při lezení je provozovatelem povolena jen osobám, které byly řádně seznámeny a proškoleny s technikou volného lezení a jištění a tyto techniky (včetně zachycení pádů) bezpečně ovládají.

2. Každý návštěvník je před započetím sportovních aktivit na lezecké stěně povinen zhodnotit svůj aktuální zdravotní stav, fyzické možnosti, jakož i své schopnosti a zkušenosti s aktivitou volného lezení, jištění a všech technik s touto aktivitou souvisejících. Provozovatel doporučuje osobám, které nemají s těmito aktivitami žádné zkušenosti nebo jsou začátečníky, provádět sportovní aktivity výhradně pod dozorem odborného instruktora provozovatele. Provozovatel nenese odpovědnost za újmu na zdraví návštěvníků, která vznikla v důsledku přecenění vlastních schopností či zdravotního stavu.

3. Provozovatel zásadně nedoporučuje provádění sportovních aktivit volného lezení na lezecké stěně osobám se zdravotními potížemi, zejména s kardiologickými potížemi, se srdečními onemocněními, těhotným ženám apod.

4. Aktivita volného lezení na lezecké stěně je povolena pouze osobám, které předem zaplatily vstupní poplatek (výjimku tvoří pouze lezení v rámci školní výuky nebo aktivit školy). Tuto vstupenku je povinen při případné kontrole kdykoli na vyzvání předložit odbornému dozoru - službě. Návštěvníkům je přísně zakázáno vstupovat do prostoru lezecké arény a provozovat volné lezení pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek. Provozovatel je v této souvislosti oprávněn osobě, která je zjevně pod vlivem alkoholu či návykové látky, vstup do lezecké arény odepřít.

5. Každý návštěvník starší 15 let je povinen zapsat se při vstupu na lezeckou stěnu do evidenční knihy a svým podpisem potvrdit seznámení se s provozním řádem. Provozovatel je oprávněn evidovat a verifikovat pro svou potřebu souhlasy zákonných zástupců s tím, aby jejich děti provozovaly aktivitu lezení v lezecké stěně a prohlášení o převzetí odpovědnosti za osobu mladší 18 let.

6. Osoby mladší 15 let (dále jen „děti“) mohou provádět sportovní aktivity na lezecké stěně a volné lezení pouze pod přímým dohledem svého zákonného zástupce nebo jiné osoby starší 18 let, která za něho převezme odpovědnost. Zákonný zástupce dítěte či osoba, která za něho převzala odpovědnost, odpovídá za dodržování pravidel bezpečného lezení a odpovídá za jejich bezpečnost.

7. Osoby starší 15 let a mladší 18 let (dále jen „mladiství“) mohou provádět sportovní aktivity na lezecké stěně a volné lezení v lezecké aréně, pouze v doprovodu osoby starší 18 let nebo za účasti instruktora lezení, který za něho převezme odpovědnost.

8. Každý návštěvník je při první návštěvě lezecké stěny povinen absolvovat základní vstupní instruktáž, kterou mu na jeho žádost poskytne odborný dozor (služba) provozovatele.

9. Každý návštěvník je kdykoli povinen podřídit se pokynům odborného dozoru – služby provozovatele. Návštěvníci mají na lezecké stěně k dispozici možnost zapůjčení kvalitního, bezpečného a plně funkčního sportovního vybavení výrobcem určeného k aktivitě volného lezení a toto vybavení jsou povinni používat v souladu s výrobcem stanoveným návodem k používání a doporučeními odborného dozoru - služby. Provozovatel neodpovídá za technický stav vlastního vybavení návštěvníka.

10. Každý návštěvník je dále povinen udržovat ve všech prostorech lezecké arény čistotu a pořádek. Je povinen dodržovat zásady protipožární prevence a seznámit se s Požární poplachovou směrnicí vyvěšenou v prostorech lezecké arény.

11. V prostorách lezecké stěny je přísně zakázáno konzumovat alkohol, kouřit či konzumovat jiné návykové látky.

12. Provozovatel či odborný dozor (služba) provozovatele je oprávněna kdykoliv vykázat z prostor lezecké arény osobu, která porušuje ustanovení tohoto provozního řádu nebo pravidel bezpečného volného lezení v lezecké aréně, a to bez nároku na vrácení zaplaceného vstupného. Provozovatel si vyhrazuje právo neumožnit vstup osobě, která se takovéhoto porušování provozního řádu či pravidel bezpečného volného lezení v lezecké aréně dopustila opakovaně.

13. Návštěvníci berou na vědomí a jsou upozorněni na skutečnost, že objekt lezecké stěny je v provozní době monitorován bezpečnostními průmyslovými kamerami, a to z důvodu kontroly dodržování provozního řádu a pravidel bezpečného volného lezení v lezecké aréně návštěvníky a ochrany bezpečnosti návštěvníků a dalších osob. Provozovatel garantuje, že záznam z průmyslové kamery uchovává pouze po nezbytnou dobu umožněnou mu zákonem a užije jej výhradně pro své účely. Provozovatel garantuje ochranu osobních údajů a dat návštěvníků.

14. Návštěvníci svým podpisem návštěvní knihy vyjadřují svůj souhlas s tím, aby provozovatel zpracovával jimi poskytnuté osobní údaje dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění za účelem stanoveným provozovatelem po dobu nezbytně nutnou k dosažení tohoto účelu.

15. Tento provozní řád je vydáván provozovatelem a je platný a závazný pro všechny návštěvníky lezecké stěny, počínaje dnem jeho zveřejnění. Tento provozní řád je provozovatelem zveřejněn na webových stránkách provozovatele, současně je viditelně vyvěšen v prostoru recepce - vstupu do lezecké arény a taktéž v prostorách lezecké arény tak, aby každý návštěvník měl možnost se s ním seznámit. Tento provozní řád je rovněž nedílnou součástí návštěvní knihy lezecké arény a každý návštěvník potvrzuje skutečnost, že se s ním seznámil, či měl možnost se s ním seznámit, svým podpisem v návštěvní knize, a to minimálně při první návštěvě lezecké arény.

16. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv tento vydaný provozní řád měnit a aktualizovat.

 

 

                                                                                                                                                 Schválil:

                                                                                                                                   Mgr. Bc. Rudolf Sochor

                                                                                                                                               ředitel školy